Các quy tắc giao dịch CFD

Trong hệ thống giao dịch MetaTrader 4, trong việc xây dựng biểu đồ giá, cả hai giá tối đa (High) và giá tối thiểu (Low) được lấy theo Giá mua (Bid).

 

Quy tắc đặt và khớp lệnh

Các lệnh CFD được thực hiện theo công nghệ “Khớp lệnh thị trường” (Market execution). Phần dưới đây mô tả chi tiết về việc khớp lệnh cho từng loại lệnh.

 

Lệnh thị trường (Market order)

Lệnh thị trường sẽ được thực hiện tại mức giá thị trường tốt nhất có sẵn vào thời điểm khớp lệnh. Do đó, có thể có sự trượt giá giữa mức giá tại nền tảng giao dịch (terminal) và mức giá khớp lệnh. Sự trượt giá có thể có lợi cho bạn.

 

Lệnh dừng (Stop order)

Lệnh dừng sẽ được thực hiện tại mức giá thị trường tốt nhất vào thời điểm giá đạt đến mức lệnh dừng trong MT4. Do đó, có thể có sự trượt giá giữa mức giá tại nền tảng giao dịch (terminal) và mức giá khớp lệnh. Sự trượt giá có thể có lợi cho bạn.

 

Lệnh giới hạn (Limit order)

Khi giá đạt đến mức lệnh giới hạn trong MT4, một yêu cầu thực hiện lệnh được truyền đến hệ thống. Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng lệnh giới hạn, bạn sẽ không bao giờ gặp phải mức giá xấu hơn giá đã được đặt trong lệnh của bạn, tức là lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá được yêu cầu hoặc ở mức giá tốt hơn.

Khoảng tối thiểu để đặt các lệnh đang chờ xử lý hoặc các lệnh T/P và S/L bằng với một mức chênh lệch giá của mỗi công cụ.

Việc sửa đổi và xóa bỏ các lệnh T/P và S/L cũng như sửa đổi hoặc đóng bất kỳ lệnh chờ nào đều sẽ bị từ chối nếu giá thị trường cách chúng một khoảng bằng mức chênh lệch giá.

 

Đóng các hợp đồng đã hết hạn

Những vị thế mà khách hàng chưa đóng trước khi hết hạn hợp đồng CFD (Hợp đồng chênh lệch giá) sẽ được các đại lý giao dịch đóng theo báo giá mới nhất có thể của ngày hết hạn, không muộn hơn ngày thứ Hai của tuần tiếp theo sau khi hợp đồng hết hạn.

 

Yêu cầu ký quỹ

Nếu bất cứ lúc nào Vốn chủ sở hữu (Equity - số dư hiện tại bao gồm cả các vị thế mở) bằng hoặc nhỏ hơn 20% số tiền ký quỹ được dùng ở các vị thế mở, đại lý giao dịch có toàn quyền đóng một hoặc tất cả các vị thế đang mở để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Vào cuối tuần, ngày nghỉ lễ và khoảng trống giữa các phiên giao dịch (gap), yêu cầu ký quỹ có thể tăng lên đến 5% (nghĩa là tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho giai đoạn này là 1:20). Yêu cầu ký quỹ đối với CFD CRYPTOCURRENCY có thể tăng lên đến 20% (nghĩa là tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho giai đoạn này là 1:5). Khách hàng có nghĩa vụ phải đưa các vị thế mở của mình về mức phù hợp với các yêu cầu ký quỹ đã được tăng lên ít nhất 15 phút trước khi phiên giao dịch kết thúc. Nếu khách hàng không tuân thủ các yêu cầu, đại lý giao dịch có toàn quyền đóng một hoặc tất cả các vị thế CFD mở để bảo đảm các yêu cầu ký quỹ.