USD/JPY

150.51

0%

Cao: 150.51

Thấp: 150.51

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.92 0.37 1 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/HUF 359.34 0%
USD/CAD 1.3505 0%
USD/RUB 63.87500000
USD/CZK 23.409 0%

FAQ