USD/CHF

0.8812

0%

Cao: 0.8812

Thấp: 0.8812

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.16 0.66 0.9 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CHF/SEK 11.14840000
BTC/USD 50971.10000000 0%
USD/HKD 7.78350000
USD/MXN 19.75800000
CHF/NOK 10.59690000
USD/NOK 10.5368 0%
USD/SGD 1.3430 0%
CHF/JPY 170.79 0%
USD/SEK 10.3234 0%

FAQ