EUR/HUF

405.33

Cao: 405.33

Thấp: 405.33

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/GBP 0.8557 -0.02%
EUR/SGD 1.4545 0.08%
EUR/NZD 1.7742 -0.02%
EUR/PLN 4.67990000

FAQ