CHF/SEK

11.1484

Cao: 11.1484

Thấp: 11.1484

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CHF/JPY 169.63 -0.02%
EUR/CHF 0.9759 0.02%
USD/CHF 0.9141 0.25%
CHF/NOK 10.59690000

FAQ